Biz hakda

Şandong LonghuaNew Materials Ltd.

2011-nji ýylyň mart aýyndan bäri hünärmen polieter poliol öndürijisidir.Onuň esasy önümleri polieter poliol, çeýe köpükde, awtoulag oturgyjynda, örtükde, ýelimleýji, möhürleýji we elastomerde ulanylyp bilinýän polimer polioldyr.Önümçilik kuwwaty ýylda 360,000 metrik tonna.
Polimer poliol zawodyň iň köp satylan önümidir, Longhua bu önümiň eýeçilik tehnologiýasyny özbaşdak ösdürdi, Önümleriň hili dünýäde ösen tehnologiýa derejesine ýetdi.Pes VOC, aşa ak reňk we pes ýapyşyk.Şeýlelik bilen, önümler diňe bir Hytaýyň içerki bazarynda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da meşhur bolup, müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär.Longhua polimer poliol önümçiligi Hytaýdaky şuňa meňzeş zawodlaryň başynda durýar.2021-nji ýyldan başlap, CASE programmasy bilen polietilen poliol kompaniýanyň täze bäsdeşlik önümleriniň biri bolar.

Longhua ISO 9 0 0 1, 1 4 0 0 1 we 4 5 0 0 1 şahadatnamasyny aldy.Americaükleri Amerika, Günorta Amerika, Günorta Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we Europeewropa ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edýär.Longhua çalt ösýän kompaniýa.Çingdao we Şanhaý şahamçasyny döredýär we dünýäniň çar künjeginden gelen dostlary görmek we aragatnaşyk gurmak üçin mähirli garşylaýar.

Longhua taryhy barada

2018-nji ýylda kompaniýanyň täze öndürilen ýokary derejeli polietilen önümçilik liniýasy önümçilik tehnologiýasy, önümiň hili, çykdajylara gözegçilik we ş.m. artykmaçlyklaryny görkezdi we içerde we daşary ýurtlarda satuw ep-esli artmagyny dowam etdirdi.

2019-njy ýylyň ahyryna kompaniýanyň umumy baýlygy ABŞ-nyň 114 million dollary, arassa baýlygy 100 million dollar we ýyllyk satuw girdejisi ABŞ-nyň 350 dollary, kompaniýanyň polimer poliol önümçiligi we satuw mukdary ýurtda birinji orunda durýar.

Kompaniýanyň ýokary derejeli polietilen önümçilik liniýasy düýbünden garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan önümçilik enjamy.Enjam üznüksiz önümçilik prosesini kabul edýär.Amalyň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar, önümçilik bahasy köne enjamyňkydan pes, monomeriň öwrüliş tizligi ýokarlanýar, önümiň hili durnukly we monomer pes.Galyndy, pes ys, pes VOC we pes ýapyşyk aýratynlyklary.Şol bir wagtyň özünde enjamyň işleýşi az uglerodly we ekologiýa taýdan arassa we üç galyndy öndürilmeýär.Esasy proses tehnologiýasy, POP öndürmek üçin zynjyr geçiriji agent usulyny aýyrmagyň zerurlygy ýok, içerki boşlugy dolduryp, önümiň görkezijisi pudakda ýokary derejededir we şuňa meňzeş daşary ýurt önümleri bilen bäsleşip biler.Şandong hiline baha beriş birleşigi tarapyndan 2018-nji ýyldaky “Shandong Enterprise Brand Innovation” hökmünde baha berildi.Ajaýyp netijeler içerki polimer poliollaryň ösüşine kömek edýär.

DJI_0074
_MG_0161
_MG_0225
_MG_0183

Kompaniýa hemişe "bitewilige esaslanýan, ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlygyň" esasy ýörelgesine eýerip, "hil taýdan ýaşamak, girdeji üçin ylmy dolandyryş, bazary giňeltmek üçin bitewilik hyzmatdaşlygy, tehnologiki innowasiýa we ösüş" korporatiw ruhuny wagyz edýär. , we "durnukly önümiň hili, Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak, kompaniýany yzygiderli kämilleşdirmek we has gowy peýdalary döretmek üçin hil syýasaty we" Işgärlere ideg etmek we müşderilere artykmaçlyk bermek "işewürlik pelsepesini durmuşa geçirmek. gelejekde kompaniýa önümi diwersifikasiýa etmek we senagat zynjyrynyň ýerleşişini rasionallaşdyrmak ýolunda öňe gitmegi dowam etdirer we kem-kemden bu pudakda iň bäsdeş polietilen poliol (PPG) we polimer poliol (POP) önümçilik kärhanasyna öwrülmäge çalyşar. , Dünýä belli marka dörediň.