• “SHANDONG PO” SANATÇYLYGY täzelendi

  “SHANDONG PO” SANATÇYLYGY täzelendi

  Şandong Hytaýda wagtlaýyn hormatlanýan himiýa welaýatydyr.Şandongyň himiki önümleriniň önümi ilkinji gezek Jiangsudan ýokary bolanyndan soň, Şandong 28 ýyl bäri ýurtda himiýa senagatynyň lideri hökmünde birinji orny eýeledi.Milli esasy himiki önümler bu ýerde üpjün edilýär, emele gelýär ...
  Koprak oka
 • FPF GURAMASY

  Çeýe poliuretan köpük (FPF) poliollaryň we izosýanatlaryň reaksiýasyndan öndürilen polimer bolup, 1937-nji ýylda başlanan himiki prosesdir. FPF belli bir derejede gysyş we berkleşme effektini berýän öýjükli gurluş bilen häsiýetlendirilýär.Bu teklip sebäpli ...
  Koprak oka
 • TAICEND-iň DÜNLD--LIDING GIDROPJILIK POLYURETHANE FOAM TEHNOLOGIYASY

  TAICEND-iň dünýäde öňdebaryjy gidrofil poliuretan köpük tehnologiýasy, lukmançylyk pudagynda ýokary howpsuzlygy we netijeliligi görkezýän patentlenen, aýratyn materialdyr.Köplenç ýasamak üçin ulanylýan doka we OPsite ýaly beýleki materiallardan tapawutlylykda köp sanly artykmaçlyklary hödürleýär.
  Koprak oka
 • Poliollar

  Gidroksil toparlarynyň köplügine eýe bolan maddalara spolýol diýilýär.Şeýle hem, gidroksil toparlary bilen birlikde efir, efir, amid, akril, metal, metaloid we beýleki funksiýalar bolup biler.Poliester poliollar (PEP) bir oňurgadaky ester we gidroksil toparlaryndan durýar.Adatça pr ...
  Koprak oka
 • Içerki PO bazaryndaky çaklama

  Içerki PO bazaryndaky çaklama

  Düýn, içerki po bazary ýokarlanmagyny dowam etdirdi, Şandongdaky esasy teklip 9500-9600 cny / tonna ýetdi.Çig mal bazaryndan seredeniňde, propilen gowşak bolýar, gowy suwuk hlor durnukly we güýçli bolýar.Bahasyna basyş henizem uludyr we hlorohidrin usulynyň girdejisi ...
  Koprak oka
 • BAŞGA POLYETER SYOLASATLARYNY CH HYZMATY WE EKSPORTY

  Hytaýyň polietilen poliollary gurluş taýdan deňagramly däl we çig mal importyna gaty garaşly.Içerki islegi kanagatlandyrmak üçin Hytaý daşary ýurtly üpjün edijilerden ýokary hilli polieterleri import edýär.Dowyň Saud Arabystanyndaky we Singapurdaky “Shell” zawody henizem polietiň esasy import çeşmesi bolup durýar ...
  Koprak oka
 • Poliuretan galyplaýyş bölekleri

  Poliuretan köpügi, ulanylyşyna baglylykda berkligi ýa-da çeýeligi bolmaly.Bu materialyň köp taraplylygy, ähli pudaklardaky pudaklaryň zerurlyklaryny sazlamaga we rahatlygy we goragy üpjün etmek üçin gündelik durmuşda bolmaga mümkinçilik berýär.1 ig Gaty we çeýe pol ...
  Koprak oka
 • Poliollar

  Gidroksil toparlarynyň köplügine eýe bolan maddalara spolýol diýilýär.Şeýle hem, gidroksil toparlary bilen birlikde efir, efir, amid, akril, metal, metaloid we beýleki funksiýalar bolup biler.Poliester poliollar (PEP) bir oňurgadaky ester we gidroksil toparlaryndan durýar.Adatça pr ...
  Koprak oka
 • Poliuretanyň taryhy

  Poliuretanyň [PU] tapylmagy, Otto Baýer we kärdeşleri tarapyndan Germaniýanyň Leverkuzen şäherindäki IG Farbeniň barlaghanalarynda 1937-nji ýyldan başlaýar.Ilkinji işler, alifatik diizosýanatdan we diametri emele getirýän poliureýadan alnan PU önümlerine, gyzykly aýratynlyklaryna çenli ...
  Koprak oka
 • Poliuretanyň artykmaçlyklary

  Poliuretan önümleri ýeňil agram, gowy çeýeligi we belli bir könelişme garşylygy, poslama garşylygy we ýag garşylygy bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin awtoulag pudagynda rul ýa-da biri-biri bilen sürtülmäni azaltmak we azaltmak üçin bölekleriň arasynda elastik beden hökmünde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • Çeýe köpük Prop Zoluşka bloklary gollanmasy

  1-nji ädim: Galyndy taýýarlamak Silikon galyp rezinini agaç galyndy gutusyna goýup başlaň.Galybyň görnüşini saklamagyna kömek etmek üçin, galyp rezin bilen oturdylan agaç diregleri.Gapakda giňelýän köpügiň basyşynyň gaçmagyna mümkinçilik berýän deşikler bolmaly.Sonite mumyny gapagyň içine we ...
  Koprak oka
 • Blade material innowasiýasy senagat çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär

  Blade material innowasiýasy senagat çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär

  Poliuretan, poliester rezin, uglerod süýümi we beýleki täze pyçak materiallary yzygiderli ýüze çykýar we fanat pyçak materiallarynyň innowasiýa prosesi çaltlaşýar.Recentlyakynda pyçak öndürijisi “Zhuzhou Times New Materials Technology Co., Ltd.” (mundan beýläk “Times ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7