Poliuretan näme?

Poliuretan (PU), poliuretanyň doly ady polimer birleşmesidir.1937-nji ýylda Otto Baýer tarapyndan ýasaldy. Poliuretan iki kategoriýa bölünýär: poliester görnüşi we polieter görnüşi.Olary poliuretan plastmassa (esasan köpüklenen plastmassa), poliuretan süýümleri (Hytaýda spandeks diýilýär), poliuretan rezinler we elastomerler edip bolýar.

Softumşak poliuretan, esasan, PVC köpük materiallaryna garanyňda has gowy durnuklylygy, himiki garşylygy, çydamlylygy we mehaniki häsiýetleri bolan we az gysyş deformasiýasy bolan termoplastiki çyzykly gurluşdyr.Gowy ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, şok garşylygy we wirusa garşy öndürijiligi bar.Şonuň üçin gaplamak, ses izolýasiýasy, süzgüç materialy hökmünde ulanylýar.

Gaty poliuretan plastmassa agramy ýeňil, ses izolýasiýasynda we ýylylyk izolýasiýasynda, himiki garşylygy, gowy elektrik häsiýetleri, aňsat gaýtadan işlenmegi we suwuň az siňdirilmegi boýunça ajaýyp.Esasan gurluşykda, awtoulagda, awiasiýa pudagynda, ýylylyk izolýasiýa gurluş materiallarynda ulanylýar.Poliuretan elastomerleriniň häsiýetleri plastmassa we rezin, ýag garşylygy, könelişme garşylygy, pes temperatura garşylygy, garrylyga garşylyk, ýokary gatylyk we çeýeligiň arasynda.Esasan aýakgap pudagynda we lukmançylyk pudagynda ulanylýar.Poliuretan ýelim, örtük, sintetik deri we ş.m. ýasamak üçin hem ulanylyp bilner.

Poliuretan 1930-njy ýyllarda peýda boldy.80 ýyl töweregi tehnologiki ösüşden soň, bu material öý mebelleri, gurluşyk, gündelik zerur zatlar, ulag we öý enjamlary pudagynda giňden ulanyldy.

Deklarasiýa Internet Internetdäki käbir mazmun we çeşme bellendi.Olar diňe şu makalada görkezilen faktlary ýa-da pikirleri suratlandyrmak üçin ulanylýar.Olar diňe aragatnaşyk we öwrenmek üçin niýetlenendir we beýleki täjirçilik maksatly däldir. Eger haýsydyr bir düzgün bozma bar bolsa, haýal etmän ýok etmek üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr