Awtoulaglarda poliuretan ulanmak näme üçin beýle möhüm?

27

Awtoulag pudagy 1960-njy ýyldan başlap köp ulanylyş üçin poliuretanlary kabul etdi.1954-nji ýylda poliuretan (PU köpügi) oýlanyp tapylandan soň, awtoulag öndürijileri gaty PU köpügini köp ulaglaryň panellerine birleşdirip başladylar.Häzirki döwürde ol diňe panellerde däl, eýsem awtoulag oturgyçlarynda, bamperlerde, asma izolýatorlarynda we beýleki köp sanly içerki böleklerde hem ulanylýar.

Poliuretan köpüginiň ulanylmagy, ulanyjynyň tejribesini we ulagyň öndürijiligini ýokarlandyryp biler:

  • Agramyň azalmagy sebäpli has gowy ýangyç tygşytlylygy
  • Rahatlyk
  • Erbetlige we poslama garşylyk
  • Atylylyk izolýasiýasy
  • Ses we energiýa siňdirişi

Köpdürlüligi

Awtoulag oturgyçlarynyň dizaýny we öndürilmegi diýseň möhümdir.Öň ara alnyp maslahatlaşylyşy ýaly, stil, rahatlyk we howpsuzlyk häzirki zaman ulaglarynda göz öňünde tutulmaly ägirt faktorlardyr.Yassykly oturgyçlar indi poliuretan köpük bilen öndürilýär.Material hökmünde, görnüşini ýitirmän rahatlyk we goldaw berýär, PU köpügi dürli dykyzlyklarda hem öndürilip, goşmaça rahatlyk we dizaýn mümkinçiliklerini hödürleýär.Poliuretan köpükgörnüşini saklamalyköp ýyllap, birleşmezden ýa-da deňsiz bolmazdan.

Ulanyş aňsatlygy

Poliuretan köpük öndürijilere dizaýny düzmek üçin şekilleri ýasamagy we oýmagy aňsatlaşdyrýar.Kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD) ulanyp, PU köpükli ýassyklary we prototipleri öndürmegiň aňsatlygy ony dünýädäki dizaýnerler we awtoulag öndürijileri üçin meşhur material edýär.PU köpügi, gyzgyn oturgyç we hatda massa systems ulgamlary üçin simleri birleşdirmek ukyby bilen awtoulaglarda tehnologiýanyň ulanylmagyny öwýär.

Energiýa tygşytlylygy

Poliuretan, ulag pudagy bilen işe başlaly bäri, ýeňil tebigaty sebäpli daşky gurşawa edýän täsirimizi azaltmaga goşant goşdy.Awtoulagda az agram, ýangyjyň sarp edilişini azaltmak arkaly awtoulagyň öndürijiliginiň ýokarlanýandygyny aňladýar.

Howpsuzlyk

Awtoulagyň dizaýnynyň howpsuzlygynda oturgyç diýseň möhüm rol oýnaýar.Awtoulag heläkçiligine uçran ýagdaýynda, oturgyç ulanyjynyň täsirini özüne çekmeli, şol bir wagtyň özünde olary oturgyjyň içindäki çarçuwadan goraýar.Poliuretan agram derejesine ajaýyp güýje eýe bolup, täsirlere garşy durmak üçin ýeňil, ýöne berk bolýar.

Awtoulag oturgyjynyň dizaýny, passiw howpsuzlyk diýlip atlandyrylýan zatlara hem goşulýar, (gapdal goldawy ulanyp), heläkçilik wagtynda bedeni we eginleriň, bagryň we aýaklaryň esasy nokatlaryny howpsuz ýagdaýda saklaýar.

Rahatlyk

Häzirki zaman awtoulag bazarynda oturgyçlaryň oňat dizaýn edilmegine, ergonomiki we amatly bolmagyna garaşylýar.Mundan başga-da, sürüjini ýa-da ýolagçyny daşamak üçin ýer bilen üpjün etmek;Awtoulag oturgyjynyň başga bir maksady, uzak wagtlap stasionar bolanda ulanyjynyň bedenini goldamak arkaly gorag hödürlemekdir.Longygy-ýygydan uzak aralyklara syýahat etmek, eger-de syýahatyň ýagdaýy pes bolsa, adama zyýan ýetirer.Adaty oturgyjyň dizaýny, çeşmeler we PU köpügi ýaly oturgyjyň düýbüne dürli asma elementleri öz içine alýar.

Deklarasiýa this Bu makaladaky käbir mazmun / suratlar internetden we çeşmesi bellendi.Olar diňe şu makalada görkezilen faktlary ýa-da pikirleri suratlandyrmak üçin ulanylýar.Olar diňe aragatnaşyk we öwrenmek üçin niýetlenendir we beýleki täjirçilik maksatly däldir. Eger haýsydyr bir düzgün bozma bar bolsa, haýal etmän ýok etmek üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Poçta wagty: 27-2022-nji oktýabr