Polieter poliol LEP-330N

Gysga düşündiriş:

Haryt gollanmasy

LEP-330N pes VOC, ýokary işjeň, ýokary molekulýar agramly polietilen poliol, 3 funksiýaly, molekulýar agramy 5000, BHT-den azat.Önüm yssyz we trialdegidiň mazmuny kesgitlenmedi.Highokary çydamly köpük, galyp, öz-özüne ýelmeýän deri, CASE we beýleki meýdanlarda giňden ulanylyp bilner.

Adaty häsiýetler

OHV (mgKOH / g) : 33.5-36.5 Suw (wt%) : .050.05
Iscapyşmazlyk (mPa • s , 25 ℃) : 750-950 PH : 5.0-7.0
Kislotanyň bahasy (mgKOH / g) : .050.05 Reňk APHA : ≤30
K + (mg / Kg) : ≤3


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Wideo

Üstünlik

Konsentrirlenen molekulýar agram paýlanyşy.
Doly doýmazlyk
Pes VOC, trialdegidiň mazmuny kesgitlenmedi
Pes reňk
Çyglylyk 200PPM-de bolýar
Yssyz

Goýmalar

Polieter poliollar poliuretan öndürmekde ulanylýan esasy komponentlerdir.
Polieter poliollar organiki oksidi we inatiotory reaksiýa etmek arkaly ýasalýar.
Poliollarda poliuretanlary emele getirmek üçin izosýanatlardaky izosýanat (NCO) toparlary bilen reaksiýa berýän reaktiw gidroksil (OH) toparlary bar.

poliuretan polietilen poliollaryň işleýşine görä ýumşak köpük, gaty köpük we CASE goýmalaryna bölünip bilner.
Dürli öndürijilikli PU materiallaryny dürli inisiatorlar bilen olefin polimerizasiýasynyň arasyndaky reaksiýa bilen alyp bolýar.
Poliollary adatça toparlara bölüp bolar:
Polieter poliol (PPG),
Polimer poliol (POP)
LEP-330N başlangyç gidroksil ahyrky toparlaryň ýokary göterimini hödürleýär we izosýanatlar bilen has ýokary reaktiwlik berýär.Önümiň häsiýetleriniň islenýän üýtgemelerine ýetmek üçin beýleki diollar, triollar we polimer poliollar bilen ulanylyp bilner.
LEP-330N ýokary çydamly köpükde, galypdan köpükde giňden ulanylyp bilner.Awtoulag oturgyçlary üçin ýokary çydamly galyplar ýaly;diwan düşek üçin ýokary çydamly köpük;ýokary çydamlylyk, ýokary dykyzlykly köpük we insollar üçin galyp;Awtoulag rullary, gural paneli, diwan, oturgyç we ş.m. üçin PU deri;CASE senagat meýdany, poliuretan örtük, möhürleýji, ýelimleýji, elastomer we ş.m.

Esasy bazar

Aziýa: Hytaý, Hindistan, Päkistan, Günorta-Gündogar Aziýa
Eastakyn gündogar: Türkiýe, Saud Arabystany, BAE
Afrika: Müsür, Tunis, Günorta Afrika, Nigeriýa
Demirgazyk Amerika: Kanada, ABŞ, Meksika
Günorta Amerika: Braziliýa, Peru, Çili, Argentina

Gaplamak

Flexibags;1000 kg IBC deprek;210 kg polat deprek;ISO tanklary.
Gurak we şemalladylýan ýerde saklaň.Gün şöhlesinden göni we ýylylyk we suw çeşmelerinden daşda duruň.Açyk deprekler material çekilenden soň derrew ýapylmalydyr.
Maslahat berilýän iň ýokary saklaýyş wagty 12 aý.

Iberiş we töleg

Adatça harytlar 10-20 günüň içinde taýýar öndürilip, soňra Hytaýyň esasy portundan zerur barmaly portuňyza iberilip bilner.Specialörite talaplar bar bolsa, kömek etmäge şat.
T / T, L / C hemmesi goldaýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümlerim üçin nädip poliol saýlap bilerin?
  J: TDS, poliollarymyzyň önüm amaly girişine salgylanyp bilersiňiz.Tehniki goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän poliol bilen deňeşdirmäge kömek ederis.

  2. Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Müşderileriň synagy üçin nusga hödürlemekden hoşal.Özüňizi gyzyklandyrýan poliol nusgalary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Gurşun wagty näçe wagt?
  J: Hytaýda poliol önümleri üçin öňdebaryjy önümçilik kuwwatymyz önümi iň çalt we durnukly görnüşde eltmäge mümkinçilik berýär.

  4. Gaplamany saýlap bilerismi?
  J: Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe we köp gaplama usulyny hödürleýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň