Polimer poliol LPOP-3628

Gysga düşündiriş:

Haryt gollanmasy

Polimer poliol, Stirene we akrilonitril esasly kopolimer polioldyr.Esasan ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin çeýe plita ätiýaçlyk köpükleri öndürmek üçin niýetlenendir.

LPOP 3628 esasanam ýokary çydamly köpük öndürmek üçin niýetlenendir.Güýçlendirilen we ýokary ýük göteriji köpük öndürmek üçin ýokary işjeň polietilen poliol bilen garyndyda ulanylyp bilner.Şeýle garyndylar bilen öndürilen köpük, gatylygy ýokarlandyrýan häsiýetleri görkezýär.

Adaty häsiýetler

OHV (mgKOH / g) : 25-29
Iscapyşmazlyk (mPa • s , 25 ℃) : 002600
Gaty mazmun (wt%) : 22.0-26.0
Suw (wt%) ≤ .080.08
Daş görnüşi: ak emulsiýa


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Goýmalar

Gowy reaksiýa işjeňligine eýe bolan önümler, reaksiýa sanjym galyplaryny (RIM) uran önümlerini bermek üçin köp sanly izosýanatlar bilen reaksiýa berip biler.Awtoulag we ulag serişdeleri, rullar, dolandyryş tagtasy we tutawaçlar we ş.m. ýaly mebel ýaly RIM uretandan ýasalan sowuk bejergili we ýokary çydamly önümler oňat çydamlylyga, gysylmaga we rahat duýga eýe.

Gaplamak

Flexibags;1000 kg IBC deprek;210 kg polat deprek;ISO tanklary.
Gurak we şemalladylýan ýerde saklaň.Gün şöhlesinden göni we ýylylyk we suw çeşmelerinden daşda duruň.Açyk deprekler material çekilenden soň derrew ýapylmalydyr.
Maslahat berilýän iň ýokary saklama wagty 12 aý.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümlerim üçin nädip poliol saýlap bilerin?
  J: TDS, poliollarymyzyň önüm amaly girişine salgylanyp bilersiňiz.Tehniki goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän poliol bilen deňeşdirmäge kömek ederis.

  2. Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Müşderileriň synagy üçin nusga hödürlemekden hoşal.Özüňizi gyzyklandyrýan poliol nusgalary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Gurşun wagty näçe wagt?
  J: Hytaýda poliol önümleri üçin öňdebaryjy önümçilik kuwwatymyz önümi iň çalt we durnukly görnüşde eltmäge mümkinçilik berýär.

  4. Gaplamany saýlap bilerismi?
  J: Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe we köp gaplama usulyny hödürleýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň