Howply himiki hadysalar üçin gyssagly meýilnama meýilnamasy

Tank fermasynyň esasy howply ýerlerinde heläkçilikli gyssagly türgenleşikler geçirildi. Matkap, tank fermasynda ýük awtoulaglaryny ýüklemek we düşürmek wagtynda material syzyşlaryny, işgärleriň zäherlenmegini we ýakyn tank fermalarynda ýangynlary simulirlemek bilen hakyky söweşi ýakyndan yzarlady. Jemgyýetçilik işleri ussahanasy derrew gyssagly kömek çäresini başlady. Seminaryň müdiri Zhangang Libo gyssagly kömek işlerini utgaşdyrmak we ilkinji gezek ýerine ýetirmek üçin gyssagly halas ediş toparyny, ewakuasiýa toparyny, daşky gurşaw gözegçiligi toparyny, zyýany ýok etmek toparyny, duýduryş toparyny, ýangyn söndüriji topary we lukmançylyk halas ediş toparyny çalt döretmegi buýurdy. Gyssagly kömek.

657dc5af-c839-4f32-ad22-f33ab087ae73
38d688c0-287b-4e08-9e56-f9eb523a326d

Türgenleşik wagtynda her topar halas ediş maşklarynyň talaplaryna, jogapkärçiligine we proseduralaryna laýyklykda tertipli we çalt ýerine ýetirildi. Leadersolbaşçylar seresaplylyk bilen buýruk berdiler we oýlanyşykly iberildi, türgenleşige gatnaşyjylaryň hemmesi garaşylýan gyssagly buraw görkezijilerine laýyk gelýän doly derejede hyzmatdaşlyk etdiler we ýerine ýetirildi. Bu türgenleşik, diňe bir karar bermekde, buýruk bermekde, guramakda we utgaşdyrmakda kompaniýanyň adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek ukybyny netijeli ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, adatdan daşary ýagdaýlara garşy kadrlaryň we işgärleriň töwekgelçilik habardarlygyny we ýangyndan goramak habardarlygyny güýçlendirdi, şeýle hem ýerdäki adatdan daşary ýagdaýlary hasam gowulandyrdy. jogap tizligi, işleýiş mümkinçilikleri we hakyky söweş derejesi, Howpsuz önümçiligi işjeň ýerine ýetirmek we içerki howpsuz kärhana döretmek üçin berk binýady goýuň.

0eb8b6c7-d9f6-4d18-888e-35ba82028ceb
2edf06b4-4643-4baf-9be4-cc2b3e61e881

Iş wagty: Iýun-18-2021