Polimer poliol LHS-100

Gysga düşündiriş:

Haryt gollanmasy

LHS-100 polimer poliol 45% himiki adaty polimer poliol.Activeokary işjeň polietilen poliollardan, stiroldan, akrilonitril we ş.m. öndürilýär.
Durnukly häsiýetli LHS-100, aňsat işlemek, dürli formulalara uýgunlaşmak.
LHS-100 pes ýapyşykly önümler, suw goşup we garyşdyrandan soň ýelmeýär.

Adaty häsiýetler

Ithem

Bölüm

LHS-100

Gaty mazmun

-

43-47

daşky görnüşi

-

suwuk

Gidroksil bahasy

MgKOH / g

28-32

Kislotanyň bahasy

MgKOH / g

<1.0

Iscapyşmazlyk

mpa · S (25 ℃)

3000-4000

Voc

Orta ys

pes ses


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Wideo

Üstünlik

1.Gaty mazmuny sazlamagyň bahasy (50 ± 2)%, köpük önümleriniň bolsa gatylygy sebäpli ajaýyp dartyş we ýyrtyk ýerine ýetirijiligi bar;köpük önümleri zeper ýetmeýär we 1 minut üçin 220 at gyzdyrylandan soň reňkini üýtgedýär.
2. Önüm durnukly we formulada goşulan silikon ýagynyň mukdaryny azaldyp bilýän oňat işleýşine eýe
3. Önümiň ýapyşygy pes we suw bilen kontaktda ýelmeýär.Köpük önümleriniň arassa we birmeňzeş gözenekleri, ýokarky we aşaky aşaky dykyzlyk gradiýentleri we inçe aşaky derisi bar.
4. Köpük önüminiň reňki aşa ak bolýar we reňkli pamyk goşulanda, gubkanyň täzeligi gowulaşyp biler.
5.Foam önümlerinde ýokary derejeli gubkalaryň pes ys talaplaryna laýyk gelýän gaty pes VOC bar.

Polimerimizönüms aňsat işleýär we köpük formulasynyň az üýtgemegine mätäç,Buüçin peýdasyuly gubka köpük öndürmek;Önümleriň ýapyşyklygypes we don'tsuw goşandan soň ýelmeşýär wewagtyndamateriallary deň derejede garyşdyrmaga mümkinçilik berýän garyjy, şeýlelik bilen iň soňky önümler'gubka öýjükleri birmeňzeş we tertipli,dykyzlygynyň gradiýenti pesdir;T.önümidaşky görnüşiarassa ak we ýokary derejeli mebel bazarynyň talaplaryna laýyk gelýän gaty pes VOC bilen.

Goýmalar

Polimer poliol LHS-100, LEP-5631D, LEP-335D ýaly adaty poliollar bilen bilelikde poliuretanyň çeýe köpüklerini öndürmek üçin ulanylýar: meselem, köpük, gubka, ýassyklar, oturgyç, düşek, abzallaşdyrylan mebel, egin-eşik materiallary, aýakgap materiallary, haly düýbi, gaplaýyş materiallary we başga-da köp goşundylar.

Gaplamak

Flexibags;1000 kg IBC deprek;210 kg polat deprek;ISO tanklary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Önümlerim üçin nädip poliol saýlap bilerin?
  J: TDS, poliollarymyzyň önüm amaly girişine salgylanyp bilersiňiz.Tehniki goldaw üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän poliol bilen deňeşdirmäge kömek ederis.

  2. Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Müşderileriň synagy üçin nusga hödürlemekden hoşal.Özüňizi gyzyklandyrýan poliol nusgalary üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  3. Gurşun wagty näçe wagt?
  J: Hytaýda poliol önümleri üçin öňdebaryjy önümçilik kuwwatymyz önümi iň çalt we durnukly görnüşde eltmäge mümkinçilik berýär.

  4. Gaplamany saýlap bilerismi?
  J: Müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe we köp gaplama usulyny hödürleýäris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň